بنر ۱۳۵۰x 250 هدر سایت

دانشِ آموزشِ محتوا (pck) متمایز کننده برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان

رئیس دانشگاه فرهنگیان، معلمی را حاصل دانشِ آموزشِ محتوا (PCK)​ دانست و گفت: دانش آموزش محتوا (pck) متمایز کننده برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از سایر دانشگاه ها است.

دانشِ آموزشِ محتوا (pck) متمایز کننده برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از سایر دانشگاه ها

دانشِ آموزشِ محتوا (pck) متمایز کننده برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از سایر دانشگاه ها

دانشِ آموزشِ محتوا (pck) متمایز کننده برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از سایر دانشگاه ها به گزارش خبری فا به نقل از روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان؛ در نشست اعضای شورای سیاستگذاری همایش های ملی دانش آموزش محتوا (pck) دانشگاه فرهنگیان، که با حضور سید احمد فاضل زاده رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سید محسن موسوی سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان در باشگاه فرهنگیان شیراز برگزار شد، رضا مراد صحرایی به مرور معماری کلان تربیت معلم با نگاه تفکر فرآیندی و نظریه های درهم تنیده  پرداخت.

وی گفتمان سازی در حوزه تعلیم و تربیت به طور عام و تربیت معلم به طور خاص را جهت اصلی فعالیت در دانشگاه فرهنگیان دانست و گفت: گفتمان سازی نتیجه غیر مستقیم  تمام فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی و اداری است، هر فعالیتی باید منجر به خلق حرکتی رو به جلو در حوزه  گفتمان سازی باشد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان از حوزه آموزش و پژوهش به عنوان بنیان دانشگاه یاد کرد و بازگشت به ماموریت اصلی و تمرکز بر آن را مورد تاکید قرار داد و افزود: اگرچه این دانشگاه اهتمام به رفع مسائل فضا و امکانات دارد اما  این مسائل لوازم و ملحقات کار بوده و اصل کار چیز دیگری است.

وی با اشاره به نگاه میان رشته ای  و فراتر از آن ادبیات و یا علم ورزی فرا رشته ای به عنوان تفکر غالب در کشورهای پیشرفته جهان، اظهار کرد: باور این است که پدیده های درهم تنیده و برهم اثرگذار، به حدی زیاد است که نمی توان بدون توجه به آنها به مقصود خود در هیچ حالتی برسیم. نظریه های درهم تنیده و یا پیچیده یک پیام دارد شما برای تحول، پس از خود، اطراف را باید رصد کنید، تحول از ما آغاز شده ولی به ما ختم نمی شود.

صحرایی، با اشاره به تفاوت نگاه خطی و فرآیندی، خاطر نشان کرد: نگاه فرآیندی بلند مدت با نتایج بطئی و تدریجی و متمرکز بر جریان و رویه ها بوده و مستلزم در هم تنیده دیدن همه پدیده هاست. و مقابل آن نگاه خطی با نتایج سریع، کوتاه مدت که تمرکز آن بر یک فرآورده و محصول خاص است.

وی اجزای طراحی معماری کلان را شاکله ذهنی تمام کنش ها در دانشگاه برشمرد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان، در ادامه کسب مهارت معلمی را حاصل دانشِ آموزشِ محتوا (PCK)​ عنوان و خاطر نشان کرد: این دروس دانش تخصصی و تربیتی را درهم ممزوج کرده و از آن معلم ساخته می شود. معلمی حاصل دانشِ آموزشِ محتوا (PCK)​ است.

وی دروس دانشِ آموزشِ محتوا (PCK) را وجه تمایز دانشگاه فرهنگیان با سایر دانشگاه ها عنوان کرد و افزود: معلمی یک حرفه و فن است و هرکسی که دانشی دارد نمی تواند معلم آن دانش نیز باشد و باید به فنون معلمی مجهز و ممهز شود.

این مقام مسئول، شناخت دروس دانشِ آموزشِ محتوا (PCK) و ارتباط آن با دانش تخصصی(Ck)، دانش تربیتی (Pk) و دانش عمومی (Gk) و جایگاه معلم در این حلقه را ضروری دانست و تصریح کرد: اجزا در کنار یکدیگر و با ترسیم رابطه، یک کل را می سازند، این رابطه را دروس pck در دروس تربیت معلم برقرار می کند. که با ارائه خوب آن نتیجه مطلوب حاصل و  تربیت معلم متحول می شود.

وی با اشاره بر لزوم اجرای مناسب روابط درونی pk,ckوpck و مراقبت مدیر گروه از این رابطه؛ نقطه جوش این روابط را درس (PCK)​ عنوان کرد و گفت: اگر دانشگاه به سمتی رفت که برای تدریس این دروس شاخص احراز تعریف کرد، در مسیر حرفه ای شدن قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان، چهار‌‌فرصت یادگیری مستقیم(برنامه درسی)، یادگیری غیرمستقیم(فرا برنامه درسی)، یادگیری‌غیر رسمی(نهادها، تشکل و انجمن ها) و غیرمتشکل ها (برنامه درسی پنهان شامل برهم کنش تمام رفتارها در دانشگاه) را از فرصت های یادگیری در معماری کلان تربیت معلم دانست.

وی با تاکید بر اهمیت فرابرنامه درسی و برنامه های غیر متشکل، خاطر نشان کرد: دانشگاه در صورتی موفق خواهد بود که همزمان برنامه هایی برای یادگیری به صورت مستقیم، غیر مستقیم، غیررسمی و غیر متشکل در قالب نظام آموزشی و برنامه درسی داشته باشد که نظام مند و هم آوا با هم ارتباط برقرار کنند.

صحرایی در رابطه با دانشِ آموزشِ محتوا (pck) متمایز کننده برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان، کانون توجه دانشگاه فرهنگیان را بهره گیری از هر ۴ فرصت یادگیری عنوان کرد و گفت: باید به این پرداخت که چگونه بعد یادگیری غیرمستقیم و آموزش های غیر رسمی در درون تشکل های رسمی را تقویت کنیم؟

وی از دروس کارورزی و کارآموزی به عنوان وجه مهم دروس pck یاد و اظهار کرد: کارورزی عرصه به کار بستن تمام آنچه فرد در دوره تحصیل یاد گرفته است، این رابطه فرآیندی است و اگر برقرار نشود دیگر درس برای آموختن و ورزیدن نیست بلکه برای گرفتن مدرک است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان، ایجاد مدارس وابسته را برای اجرای شایسته کارورزی ضروری عنوان کرد و افزود:  مدرسه و پردیس باید در جوار یکدیگر باشند و دانشجومعلمان یکبار به عنوان آموزشگر و یک بار آموزش پذیر سرکلاس بروند، تا معلم آن گونه که باید پرورش یابد.

وی با اشاره به معلم میزبان(راهنما) به عنوان یکی از ارکان آموزشِ تربیتِ معلم و لزوم تعامل موثر و برگزاری همایش برای آنان، خاطر نشان کرد: اگر pckمتمایز کننده برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از سایر دانشگاه ها است و برنامه درسی تربیت معلم را از برنامه درسی تربیت عالم متفاوت می کند، دروس کارورزی متمایز کننده واحد های دانشگاه فرهنگیان از یکدیگر است.

صحرایی، اعتبار همایش ها را در اثر عمل شان و اینکه کارکردشان چیست، دانست و گفت: اگر همایش خروجی این باشد که چگونه می توان بین برنامه آموزشی، برنامه درسی و سرفصل دروس رابطه برقرار کنیم بی تردید مارا در مسیر موفقیت قرار داده است.

وی با بیان اینکه پیام این همایش باید ایجاد رابطه فرایندی بین شایستگی های اساسی و شایستگی ها با فرصت های یادگیری باشد، تصریح کرد: اصلاح آرایش درونی دانشگاه به معنای رابطه میان Ck/Pk/Gkو  PCK  و فرصت های یادگیری، تناسب بین شایستگی ها و فرصت ها، بازیگری منظم تمام اجزای دانشگاه با یکدیگر و اصلاح برنامه درسی و نحوه پیاده سازی آن است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان، با تاکید برجهت دهی اینگونه همایش ها به سوی تمام فعالیت های آموزشی، دانشجویی، پژوهشی، فرهنگی و حتی اداری، اظهار کرد: در معماری کلان تمام واحدها باید فعالیت هایشان هماهنگ باشد، تغییر و اصلاح ارایش درونی همه چیز هماهنگ، هم راستا و در یک خط منسجم باید خروجی این همایش شود.

وی در ادامه انطباق برنامه درسی با نیازهای معلمان، خانواده ها، دانش آموز، جامعه و آینده و پاسخ به این پرسش که به چه میزان برنامه درسی آینده نگر و آینده ساز و محتواها ناظر بر تحولات آینده است؟ را با اهمیت دانست.

صحرایی، بر برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس هم راستا با pck  تاکید و خاطر نشان کرد: دانشگاه فرهنگیان به عنوان ضمیمه pck  باید برای تمام رشته ها هرساله جشنواره الگوهای برتر تدریس را برگزار کند.

وی در این نشست بر لزوم بهره گیری و در اختیار دانشجومعلمان قرار دادن تجارب معلمی،  تعامل با متخصصان حوزه تعلیم و تربیت  تحت عنوان طرح استاد وابسته، تولید منابع منسجم و ملی دروس تخصصی و برگزاری آزمون اصلح اشاره کرد و ادامه داد: همچنین هر گروه یک برنامه آموزشی، یک هسته پژوهشی و هر استان یک فصلنامه علمی پژوهشی باید مورد توجه قرار گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.