بنر ۱۳۵۰x 250 هدر سایت

مقاله کودکان استثنایی ترجمه رحیم منشادیان / کودکان مبتال به SMD

مقاله کودکان استثنایی

مقاله کودکان استثنایی

نام مقاله: مقاله کودکان استثنایی

نام مترجم: رحیم منشادیان

تاریخچه مقاله کودکان استثنایی: در حال حاضر، اطالعات محدودی در مورد تأثیر مداخله در کودکان دارای تاخیر حرکتی گفتاری (SMD) وجود دارد. این مطالعه آزمون کنترل تصادفی (RCT (، اثر بخشی از دستورالعمل ها را برای بازسازی اهداف آوایی عضالنی دهان (PROMPT) برای بهبود نتایج در کودکان مبتال به SMD بررسی کرد. ما فرض کردیم که کودکان مبتال به SMD که مداخله PROMPT دریافت می کنند ، در نتایج اندازه گیری شده نسبت به افرادی که در لیست انتظار قرار دارند و آموزش خانگی دریافت می کنند ، بهبودی ب یشتری می یابند.
روش ها: با استفاده از دو بازو ، گروه موازی و RCT، ۴۹ کودک مبتال به SMD به یک گروه مداخله ۲۴نفر که ۴۵ دقیقه مداخله PROMPT دو بار در هفته و به مدت ده هفته دریافت کردند یا با همان مدت در لیست انتظار قرار گرفتند، اختصاص یافتند یا فقط دستورالعمل های آموزش خانگی (N = 25 (دریافت کردند. معیارهای نتیجه برای کنترل حرکات گفتاری ، بیان ، قابل درک بودن گفتار )سطح کلمات و جمله ها( و ارتباطات عملکردی در ابتدا و در پیگیری ۱۰ هفته ای ارزیابی شد.
نتایج: مداخله PROMPT با پیشرفتهای چشمگیری در کنترل حرکتی گفتار ، بیان گفتار و قابل درک بودن گفتار در سطح کلمات همراهس بود. تخصیص مداخله باعث بهبود ضعیف در درک گفتار در سطح جمله و ارتباطات عملکردی می شود.
نتیجه گیری: مداخله PROMPT یک رویکرد مداخله ای بالینی موثر برای کودکان مبتال به SMD است

جهت دانلود فایل PDF مقاله از طریق لینک زیر اقدام نمایید

دانلود فایل pdf مقاله

این خبر توسط شهروند خبرنگار ارسال شده و صحت آن توسط پایگاه خبری خبریفا رد یا تائید نمی شود

جهت ارسال خبر از طریق لینک زیر اقدام نمایید

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.